Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met C.N. Connections, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van C.N. Connections te aanvaarden.

Artikel 2. Prijzen, aanbiedingen, offertes & orderbevestiging

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van C.N. Connections zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 14 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld.
2.2. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de 14 dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan C.N. Connections. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant verbindt de klant hieraan. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.
2.3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.
2.4. Tenzij anders werd overeengekomen, worden abonnement types (bv: hosting, …) per jaar betaald en stilzwijgend verlengd. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk 3 maand voor de ingang van het jaarlijkse termijn, zijn opzeg aan C.N. Connections over te maken per aangetekende brief of e-mail waarop akkoord verkregen door antwoord van C.N. Connections Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.
2.5. Prijsverminderingen zoals acties, kortingen, … blijven slechts geldig tot de vermelde datum. Indien de offertedatum de prijsverminderingsdatum overschrijdt, kan C.N. Connections de prijsvermindering nietig verklaren.

Artikel 3. Levering

3.1. De datum van de levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt C.N. Connections niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.
3.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

Artikel 4. Risico

4.1. Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij C.N. Connections bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

Artikel 5. Betalingen

5.1. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer, of andere afgesproken betaalmogelijkheden, van C.N. Connections (vermeld op alle facturen, offertes en website).
5.2. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 14 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe, is de klant aan C.N. Connections een nalatigheidsintrest verschuldigd van 10% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% aan het factuurbedrag, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling.
5.4. C.N. Connections behoudt zich het recht om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Tevens vervallen alle toegestane kortingen bij het niet respecteren van deze algemene voorwaarden.
5.5. Alle websites gemaakt door C.N. Connections blijven eigendom van C.N. Connections zolang de volledige betaling niet voldaan is.

Artikel 6. Protest van de factuur

6.1. Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan C.N. Connections te worden bezorgd binnen een termijn van 7 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1. C.N. Connections verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. C.N. Connections is niet aansprakelijk voor fouten te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.
7.2. C.N. Connections kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout van haar of haar aangestelden, behoudens in geval van bedrog. C.N. Connections zal, wat de oorzaak, de vorm of het voorwerp ook is van vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van C.N. Connections of een aangestelde.
7.3. De aansprakelijkheid van C.N. Connections met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van C.N. Connections. De totale aansprakelijkheid van C.N. Connections zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan C.N. Connections werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.
7.4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft C.N. Connections het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
7.5. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt C.N. Connections geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.
7.6. De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van, maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, knowhow, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.
8.2. Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (met name de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) niet zal worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. De klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door C.N. Connections ontwikkelde sites en webapplicaties.
8.3. De intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door C.N. Connections gecreëerde website/webapplicatie worden overgedragen aan de klant. Indien de website evenwel foto’s of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door C.N. Connections werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt, al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet exclusief zijn. C.N. Connections verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.
8.4. De intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het CMS behoren exclusief toe aan C.N. Connections of een derde waarmee C.N. Connections hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten. Het is de klant verboden om sublicenties aan derden toe te kennen, dan wel de software op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, mee te delen, te gebruiken ten behoeve van derden of te commercialiseren.
8.5. De klant zal de intellectuele eigendomsrechten van C.N. Connectionsten allen tijde respecteren en redelijke inspanning leveren om die rechten te beschermen. De klant zal C.N. Connections onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de intellectuele eigendomsrechten van C.N. Connections waarvan hij kennis neemt.

Artikel 9. Hostingdiensten & domeinnaam

9.1. Voor de hosting en registratie van domeinnamen werkt C.N. Connections samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Een beschrijving van de hosting diensten en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in de SLA van deze hostingpartner. Deze SLA kan worden aangepast of gewijzigd door de hostingpartner.
9.2. De hostingdiensten worden door C.N. Connections aan de klant verstrekt per kalenderjaar, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. De actuele prijslijst kan worden opgevraagd bij C.N. Connections en word jaarlijks aangepast. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk 1 maand voor de ingang van het jaarlijkse termijn zijn opzeg aan C.N. Connections over te maken per aangetekende brief of e-mail waarop akkoord verkregen door antwoord van C.N. Connections. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.
9.3. C.N. Connections is nimmer aansprakelijk voor de door gebruiker op haar systemen geplaatste inhoud.
9.4. Tenzij er een specifieke bijkomende en afwijkende overeenkomst met C.N. Connections wordt afgesloten over backups, kan C.N. Connections op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor dataverlies.

Artikel 10. Beëindiging van de overeenkomst

10.1. C.N. Connections heeft het recht om alle contracten te beëindigen bij contractuele wanprestaties. Het niet betalen van één of meerdere facturen voor hun vervaldag zal altijd worden beschouwd als een contractuele wanprestatie.
10.2. Bij beëindigen van de overeenkomst zal de klant alle door C.N. Connections verleende diensten betalen. Alsook de kosten die C.N. Connections moet maken als gevolg van de beëindiging.
10.3. Niettemin aanvaard elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 11. Geheimhoudingsplicht

11.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 12. Referentie

12.1. De klant gaat ermee akkoord dat het door C.N. Connections voor de klant ontwikkelde product wordt opgenomen in het referentieportfolio van C.N. Connections.

Artikel 13. Overmacht

13.1. Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover C.N. Connections geen controle heeft, bevrijden C.N. Connections, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.
13.2. Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

Artikel 14. Nietigheid

14.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen C.N. Connections en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling voor zoveel mogelijk benadert.